Thank you! That has saved me a lot of work!

:bigyello::bigyello::bigyello:

Martin/